Nabór wniosków dla pierwszej osi priorytetowej programu - projekty parasolowe

Informacje o naborze

Zakończony 16.02.2016

2 lutego 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został ogłoszony nabór do dofinansowania Projektów Parasolowych.

Nabór jest uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej Programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”, priorytetu inwestycyjnego: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Termin składania wniosków

Nabór trwa do dnia 16 lutego 2016 roku do godziny 16:15.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Adres WST:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

Sposób składania wniosków

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie najpóźniej dnia 16 lutego 2016 roku do godziny 16:15.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej do WST.

Złożenie wersji elektronicznej – wniosek należy złożyć za przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. generatora wniosków.

Złożenie wersji papierowej - wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami (lista załączników do wniosku) należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

Kto może składać wnioski?

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Związek Euroregion „Tatry”, Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie, Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ogłoszony nabór jest naborem zamkniętym. W ramach naboru dofinansowanie przeznaczone jest na realizację Projektów Parasolowych.

W programie Interreg  V-A  Polska-Słowacja Projekty Parasolowe realizowane są w ramach 3 partnerstw:

1. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie,

2. Związek Euroregion „Tatry” - Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie  - Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie,

3. Stowarzyszenie „Region Beskidy” - Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie.

Rolę Partnerów Wiodących Projektów Parasolowych pełnią polskie euroregiony.

Projekty parasolowe służą realizacji i wdrażaniu mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów wyodrębnionego z budżetu programu Interreg V-A  Polska-Słowacja. Środki przeznaczone są na realizację  transgranicznych  działań  na  obszarze  wsparcia  Programu  w  ramach  osi priorytetowej I Ochrona  i  rozwój  dziedzictwa  przyrodniczego  i  kulturowego  obszaru  pogranicza. Wybrane  do  dofinansowania mikroprojekty muszą przyczyniać się do realizacji celów programu i realizować wskaźniki produktu przypisane odpowiedniej osi priorytetowej.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie: 

- ocena formalna i kwalifikowalności

- ocena  merytoryczna

Uwaga: Warunkiem zatwierdzenia Projektu Parasolowego jest pozytywne zaopiniowanie koncepcji podręcznika dla mikrobeneficjentów przez Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska - Słowacja.

Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalne wartości dofinansowania dla Projektów Parasolowych wynoszą:

-  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska i Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie -  5 334 089,29 euro;

- Związek Euroregion „Tatry” oraz Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie i Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie - 5 956 042,04 euro;

- Stowarzyszenie „Region Beskidy” oraz Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie - 5 448 650,74 euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków dostępnych w ramach naboru to 16 738 782,07 euro.

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Kurs euro obowiązujący dla naboru: 1 euro = 4,34