Informacje o naborze

Zakończony 30.04.2018

5 marca 2018 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja ogłoszno nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Nabór uruchomiony jest dla trzeciej osi priorytetowej Programu  Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Termin składania wniosków

Nabór trwać będzie do 30 kwietnia 2018 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik/listopad 2018 roku

Sposób składania wniosków

Wniosek składa się tylko elektornicznie za pomocą generatora on-line dostępnego na stronie www.eplsk.eu. Należy go wysłać w dwóch wersjach językowych: polskiej i słowackiej. 

Po przesłaniu wniosku należy wygenerować i wydrukować dokument„Potwierdzenie przesłania wniosku o dofinansowanie do rejestracji”. Wydrukowany dokument, w celu potwierdzenia jego ważności, musi podpisać partner wiodący (osoba wskazana we wniosku). Następnie skan  dokumentu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@plsk.eu najpóźniej do 30 kwietnia 2018 roku.

Potwierdzenie musi zostać wysłane w czasie trwania naboru. Dokument wysłany po terminie naboru zostanie odrzucony, a wniosek o dofinansowanie nie zostanie zarejestrowany.

Kto może składać wnioski?

Obszar kwalifikowany Programu:

- Po stronie polskiej części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

- Po stronie słowackiej Kraj Żyliński, Kraj Preszowski oraz powiat Spišská Nová Ves.

- Po stronie czeskiej (w ramach projektów trójstronnych) powiaty Vsetín, Frydek-Mistek, Karwina, Nowy Jiczyn i Ostrawa-miasto.

Szczegółowe informacje dotyczące obszaru wsparcia prezentowane są w Podręczniku Beneficjenta.

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • placówki kształcenia zawodowego,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu z terenu Republiki Czeskiej dostępna jest w Podręczniku Beneficjenta załącznik 15.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na:

 • Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej (np.: transgraniczne programy/inicjatywy edukacji specjalistycznej i zawodowej realizowane przez szkoły, staże, praktyki zawodowe, programy pilotażowe i stypendialne, wizyty studyjne dla uczniów i studentów w placówkach i szkołach kształcenia specjalistycznego i zawodowego).
 • Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej.
 • Realizacja transgranicznych działań wspierających tak zwane włączenie społeczne i partycypację społeczną, scalających obszar pogranicza jako obszar funkcjonalny; kursy, studia podyplomowe, programy i szkolenia.
 • Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji programów i inicjatyw na potrzeby edukacji specjalistycznej i zawodowej oraz rozwiązań modelowych w szkolnictwie i placówkach kształcenia ustawicznego, a także dobrych praktyk w zakresie zarządzania edukacją oraz finansowania systemów szkolnictwa.
 • Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej (np. identyfikacja wspólnych problemów i luk w ofercie edukacyjnej, realizacja wspólnych procesów edukacyjnych i działań w zakresie doradztwa zawodowego na transgranicznym rynku pracy, a także dostosowanie programów edukacyjnych do aktualnych wymogów rynku pracy, w tym współpraca między instytucjami w zakresie staży i praktyk zawodowych).

Wszystkie działania musza mieć charakter transgraniczny.

Nie ma możliwości dofinansowania działań polegających jedynie na budowie lub modernizacji zaplecza dydaktycznego, np. budowie, modernizacji szkół, sal szkoleniowych, zakupie wyposażenia. Przedmiotowe działania mogą stanowić jedynie element uzupełniający, np. wyposażenie specjalistycznych pracowni (nie mogą być wiodącym działaniem w projekcie, zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym).

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:  

- ocena formalna,

- ocena strategiczna,

- ocena techniczna,

- ocena  jakościowa.

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę: gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym), udowodniony transgraniczny charakter inwestycji.

Szczegółowe kryteria oceny projektów.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej wartość dofinansowania ustalona zostanie zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowym.

Beneficjenci z Republiki Słowackiej, którzy otrzymają wsparcie państwa na realizację projektów lub pomoc minimis z EFRR nie otrzymają wkładu z budżetu państwa Republiki Słowackiej na projekt.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 mln euro.

Minimalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 200 tys. euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to  9,3 mln euro

Inne ważne informacje

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć opracowania własne, analizy sektorowe wnioskodawców obrazujące sytuację bazową grupy docelowej projektu.

Kurs dla naboru wynosi 1 euro / 4,25 zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach partnerstwa polsko-słowackiego lub na projekty trójstronne, realizowane w partnerstwie polsko-słowacko-czeskim.