Informacje o naborze

Zakończony 30.11.2016

30 sierpnia 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla trzeciej osi priorytetowej Programu Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Kwalifikowalne będą wyłącznie projekty, które zakończą rzeczową realizację do 30 października 2018 roku.

Termin składania wniosków

Nabór trwa do 30 listopada 2016 roku do godziny 16:15.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 roku

Miejsce składania wniosków

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

Sposób składania wniosków

Wnioski w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie najpóźniej dnia 30 listopada 2016 roku do godziny 16:15.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej do WST.

Złożenie wersji elektronicznej:

Wniosek należy złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. generatora wniosków.

Złożenie wersji papierowej:

Wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora, należy złożyć (wraz z  załącznikami do wniosku (pdf) 54.0 KB) w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

Kto może składać wnioski?

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • placówki kształcenia zawodowego,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • rganizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Szczegółowa  lista wnioskodawców (pdf) 447.0 KB kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na:

 • Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej (np.: transgraniczne programy/inicjatywy edukacji specjalistycznej i zawodowej realizowane przez szkoły, staże, praktyki zawodowe, programy pilotażowe i stypendialne, wizyty studyjne dla uczniów i studentów w placówkach i szkołach kształcenia specjalistycznego i zawodowego).
 • Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej.
 • Realizacja transgranicznych działań wspierających tak zwane włączenie społeczne i partycypację społeczną, scalających obszar pogranicza jako obszar funkcjonalny; kursy, studia podyplomowe, programy i szkolenia.
 • Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji programów i inicjatyw na potrzeby edukacji specjalistycznej i zawodowej oraz rozwiązań modelowych w szkolnictwie i placówkach kształcenia ustawicznego, a także dobrych praktyk w zakresie zarządzania edukacją oraz finansowania systemów szkolnictwa.
 • Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej (np. identyfikacja wspólnych problemów i luk w ofercie edukacyjnej, realizacja wspólnych procesów edukacyjnych i działań w zakresie doradztwa zawodowego na transgranicznym rynku pracy, a także dostosowanie programów edukacyjnych do aktualnych wymogów rynku pracy, w tym współpraca między instytucjami w zakresie staży i praktyk zawodowych).

Wszystkie działania musza mieć charakter transgraniczny.

Nie ma możliwości dofinansowania działań polegających jedynie na budowie lub modernizacji zaplecza dydaktycznego, np. budowie, modernizacji szkół, sal szkoleniowych, zakupie wyposażenia. Przedmiotowe działania mogą stanowić jedynie element uzupełniający, np. wyposażenie specjalistycznych pracowni (nie mogą być wiodącym działaniem w projekcie, zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym).

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:

 • ocena formalna i kwalifikowalności,
 • ocena techniczna,
 • ocena  merytoryczna.

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji, udowodniony transgraniczny charakter działań oraz spełnienie warunków specyficznych dla naboru.

 Szczegółowe kryteria oceny projektów (pdf) 952.0 KB.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej wartość dofinansowania ustalona zostanie zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowym.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 mln euro.

Minimalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 200 tys. euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to 4,23 mln euro.

Inne ważne informacje

Kurs euro obowiązujący dla naboru: 4,34 PLN

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć opracowania własne, analizy sektorowe wnioskodawców obrazujące sytuację bazową grupy docelowej projektu.