Nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska we współpracy z Wyższą Jednostkę Terytorialną w Preszowie ogłaszają nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Nabór jest uruchomiony dla:

  • osi priorytetowej 1: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
  • oraz osi priorytetowej 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Dostępna alokacja wynosi co najmniej:

1. oś priorytetowa:

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi –  610 tys. EUR;

  • Euroregion Karpacki – ok.  520 tys. EUR
  • WJT w Preszowie – ok. 90 tys. EUR

3. oś priorytetowa:

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi - 199 tys. EUR

  • Euroregion Karpacki – ok. 154 tys. EUR
  • WJT w Preszowie – ok. 45 tys. EUR

Wnioski realizowane wspólnie z partnerem słowackim, o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym.

Po stronie polskiej z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego, sanockiego, rzeszowskiego oraz z miast na prawach powiatu: Krosna, Przemyśla i Rzeszowa.

Po stronie słowackiej: Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov.

Wartość dofinansowania mikroprojektu indywidualnego wynosi min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR do 85% kosztów kwalifikowanych, z rezerwy celowej budżetu państwa do 5%, wkład własny min. 10%.

Termin naboru i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 15.06.2020 r. do 14.08.2020 r. do godz. 15:00 za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu) oraz w wersji papierowej. Decyduje data złożenia wersji papierowej do biura Euroregionu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie partnerów: https://www.po-kraj.sk, www.karpacki.pl oraz w biurze Euroregionu

Wszelkich informacji oraz indywidulanych konsultacji udziela:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
35-005 Rzeszów, Plac Jana Kilińskiego 2
tel. 17 852 52 05
www.karpacki.pl
e-mail: sekretariat@karpacki.pl

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 502
www.po-kraj.sk