Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą programu Polska − Słowacja 2014-2020

Zgodnie z art. 48  ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Instytucja Zarządzająca Programem, informuje, że odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procesie zmiany programu.

Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została uzgodniona z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Oba organy potwierdziły możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Stanowiska obu organów oraz uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia oceny są w załącznikach do tej informacji.

 Uzasadnienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu Polska (doc) 25.0 KB

 Stanowisko GIS (pdf) 173.0 KB

 Stanowisko GDOŚ (pdf) 166.0 KB