Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą programu Polska − Słowacja 2021-2027

Zgodnie z art. 48  ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Instytucja Zarządzająca Programem, informuje, że odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procesie zmiany programu.

Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została uzgodniona z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Oba organy potwierdziły możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  Stanowiska obu organów oraz uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia oceny są w załącznikach do tej informacji.

 Odpowiedz z GDOS - odstąpienie od ponownej oceny_6.07.2023 (pdf) 168.0 KB

 Odpowiedz z GIS - odstąpienie od ponownej oceny_13.07.2023 (pdf) 119.0 KB

 Uzasadnienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu Polska − Słowacja 2021-2027 (pdf) 144.0 KB