Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na ekspertów ds. weryfikacji zmian technicznych zgłaszanych przez beneficjentów na etapie realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Wszelkie informacje związane z naborem znajdują się w Regulaminie wyboru i współpracy z ekspertami ds. weryfikacji zmian technicznych zgłaszanych przez beneficjentów na etapie realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wraz załącznikami.

 1. Osoby spełniające warunki, o których mowa w §3 regulaminu, ubiegające się o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów ds. weryfikacji zmian technicznych zgłaszanych przez beneficjentów na etapie realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, powinny złożyć do organizatora naboru podpisany wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów w formie elektronicznej (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do regulaminu), który zawiera:
  1. formularz kwestionariusza osobowego kandydata(tki) na eksperta (załącznik nr 1.1),
  2. oświadczenie w sprawie spełnienia warunków (załącznik nr 1.2),
  3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku przez organizatora konkursu, instytucje zaangażowane w realizację Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (załącznik nr 1.3)
 2. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 jest jednocześnie akceptacją postanowień Regulaminu wyboru i współpracy z ekspertami ds. weryfikacji zmian technicznych zgłaszanych przez beneficjentów na etapie realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 3. Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej na adres: kontakt@plsk.eu najpóźniej do 10 czerwca 2021.
 4. Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu) lub nie spełniające warunków określonych w Regulaminie wyboru i współpracy z ekspertami pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. Analiza złożonych wniosków zostanie dokonana przy wykorzystaniu karty oceny, której wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru i współpracy z ekspertami.

Osoby wyłonione w trakcie powyższego procesu są umieszczane w Wykazie kandydatów na ekspertów ds. weryfikacji zmian technicznych zgłaszanych przez beneficjentów na etapie realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 publikowanym na stronie internetowej programu.