Ogłoszenie o naborze na mikroprojekty w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wraz z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie ogłaszają II nabór na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Nabór jest uruchomiony dla mikroprojektów w ramach osi priorytetowej:

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Szczegółowe informacje na stronie Eurorerigon Karpacki