Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie dla projektów FMP - WSPÓŁPRACA MIESZKAŃCÓW

Wspólny Sekretariat w imieniu Instytucji Zarządzającej ogłasza nabór w trybie niekonkurencyjnym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza, cel szczegółowy 2. Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie.

 

 1. Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 22.12.2022 do 28.02.2023.

 1. Sposób składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.

 1. Kto może uzyskać dofinansowanie

Zgodnie z rozdziałem 6.1 podręcznika programu o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru mogą się ubiegać:

 • Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie,
 • Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie.
 1. Obszar wsparcia

Obszar wsparcia obejmuje:

 • w Polsce – w województwie śląskim: podregion bielski i powiat pszczyński z podregionu tyskiego; w województwie małopolskim: podregiony oświęcimski, nowosądecki, nowotarski oraz powiat myślenicki z podregionu krakowskiego; w województwie podkarpackim: podregiony krośnieński i przemyski, powiat m. Rzeszów oraz powiat rzeszowski z podregionu rzeszowskiego,
 • na Słowacji – podregiony: Żyliński Kraj Samorządowy i Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju Samorządowym.
 1. Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty FMP realizowane w oparciu o rozporządzenie Interreg art. 25, których celem jest realizacja małych projektów związanych ze wzmacnianiem integracji lub poprawą jakości życia mieszkańców Pogranicza. Szczegółowe informacje o działaniach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajdują się w rozdziale 2.6. oraz 6 podręcznika programu.

 1. Budżet naboru

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 7 757 188 EUR.

 1. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

 1. Wartość dofinansowania z EFRR

Wartość dofinansowania projektu FMP wynosi 3 878 594 EUR.

Szczegóły znajdują się w rozdziale 6.1.4. podręcznika programu.

 1. Okres realizacji projektu

Realizacja rzeczowa projektu FMP może trwać do 31 marca 2028 r.

Szczegóły znajdują się w rozdziale 6.1.3. podręcznika programu.

 1. Kryteria i zasady wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w załącznikach 9.4. i 9.5. do podręcznika programu. Informacje na temat zasad oceny i wyboru projektów FMP znajdują się w rozdziale 6.1.7. podręcznika programu.

 1. Termin rozstrzygnięcia naboru

Termin zakończenia oceny projektu FMP zależy od zatwierdzenie przez KM „Podręcznika dla beneficjentów małych projektów w programie Interreg Polska-Słowacja 2021-2027”.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: czerwiec 2023 r.

 1. Dokumenty obowiązujące dla naboru

Wniosek o dofinansowanie projektu musi być sporządzony z uwzględnieniem następujących dokumentów: