Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie - KLIMAT

Wspólny Sekretariat w imieniu Instytucji Zarządzającej ogłasza nabór w trybie konkurencyjnym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

 

 1. Termin składania wniosków

Wniosek możesz złożyć w terminie od 22.12.2022 do 31.03.2023.

 1. Sposób składania wniosków

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.

 1. Kto może uzyskać dofinansowanie

Polskie instytucje i organizacje, które są uprawnione do uzyskania dofinansowania znajdziesz w załączniku nr 2.1. do podręcznika programu. Słowackie instytucje i organizacje, które są uprawnione do uzyskania dofinansowania znajdziesz w załączniku nr 2.2. do podręcznika programu.

 1. Obszar wsparcia

Obszar wsparcia obejmuje:

 • w Polsce – w województwie śląskim: podregion bielski i powiat pszczyński z podregionu tyskiego; w województwie małopolskim: podregiony oświęcimski, nowosądecki, nowotarski oraz powiat myślenicki z podregionu krakowskiego; w województwie podkarpackim: podregiony krośnieński i przemyski, powiat m. Rzeszów oraz powiat rzeszowski z podregionu rzeszowskiego,
 • na Słowacji – podregiony: Żyliński Kraj Samorządowy i Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju Samorządowym.
 1. Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z przystosowaniem do zmian klimatu i ochroną przed klęskami żywiołowymi, takie jak:

1. łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu w wymiarze transgranicznym, w tym tych o charakterze klęsk żywiołowych,

2. poprawa współpracy w zakresie transgranicznego zarządzania kryzysowego, w tym wymiana doświadczeń / wspólne szkolenia służb ratowniczych / standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych na obszarze Pogranicza,

3. analizy, badania, strategie, plany działania oraz pilotaże, które dotyczą przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu w wymiarze transgranicznym, w szczególności w postaci klęsk żywiołowych,

Szczegółowe informacje o działaniach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajdziesz w rozdziale 2.6. podręcznika programu.

 1. Budżet naboru

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 8 800 000 EUR.

 1. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom pomocy publicznej wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku projektów z pomocą publiczną, w których jest możliwość odzyskania podatku VAT wg przepisów krajowych, maksymalny poziom pomocy publicznej wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych netto, tj. bez VAT. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale 3.5. podręcznika programu oraz Poradniku pomocy publicznej (załącznik nr 6 do podręcznika programu).

Słowaccy beneficjenci uzyskują dodatkowo współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

 • 12% kosztów kwalifikowalnych każdego partnera,
 • 20% kosztów kwalifikowalnych partnera, który jest jednostką administracji państwowej.
 1. Wartość dofinansowania z EFRR

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 tys. EUR.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 2 mln EUR.

 1. Okres realizacji projektu

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

Termin na dostarczenie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie: dwa miesiące od dnia następującego po dacie przesłania przez Wspólny Sekretariat wiadomości wraz z pismem o decyzji Komitetu Monitorującego o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania.

 1. Kryteria i zasady wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdziesz w załącznikach 9.1., 9.2. i 9.3. do podręcznika programu. Informacje na temat zasad oceny i wyboru projektów znajdziesz w rozdziale 3.11. podręcznika programu.

 1. Termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: czerwiec 2023 r.

 1. Dokumenty obowiązujące dla naboru

Wniosek o dofinansowanie projektu przygotuj z uwzględnieniem następujących dokumentów: