Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie - Drogi

Wspólny Sekretariat w imieniu Instytucji Zarządzającej ogłasza nabór w trybie konkurencyjnym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021–2027, priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze, cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej, działanie 1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu.

 

1. Termin składania wniosków

Wniosek możesz złożyć w terminie od 01.08.2023 r. do 31.10.2023 r. do 23:59

2. Sposób składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.

Wniosek wypełniasz w dwóch językach, polskim i słowackim. Treść obu wersji językowych musi być tożsama. Dlatego przed złożeniem wniosku upewnij się, czy tłumaczenie jest poprawne.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi WOD2021 zapewniane jest w dniach roboczych w godz. 8-16.

3. Kto może uzyskać dofinansowanie

Polskie instytucje i organizacje, które są uprawnione do uzyskania dofinansowania znajdziesz w załączniku nr 2.1. do podręcznika programu. Słowackie instytucje i organizacje, które są uprawnione do uzyskania dofinansowania znajdziesz w załączniku nr 2.2. do podręcznika programu.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. w projektach musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i co najmniej jeden partner ze Słowacji.

4. Obszar wsparcia

Obszar wsparcia obejmuje:

  • w Polsce – w województwie śląskim: podregion bielski i powiat pszczyński z podregionu tyskiego; w województwie małopolskim: podregiony oświęcimski, nowosądecki, nowotarski oraz powiat myślenicki z podregionu krakowskiego; w województwie podkarpackim: podregiony krośnieński i przemyski, powiat m. Rzeszów oraz powiat rzeszowski z podregionu rzeszowskiego,
  • na Słowacji – podregiony: Żyliński Kraj Samorządowy i Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju Samorządowym.

5. Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z przebudową i modernizacją dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, które:

  • znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzą bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją,
  • znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i bezpośrednio łączą się z drogami publicznymi prowadzącymi bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją.

Wspierane są działania poprawiające dostępność dla transportu publicznego i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Realizowane elementy infrastruktury drogowej powinny poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz przyczynić się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.

Szczegółowe informacje o działaniach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajdziesz w rozdziale 2.6. podręcznika programu.

6. Budżet naboru

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 18 033 224  EUR.

7. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

Słowaccy beneficjenci uzyskują dodatkowo współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

  • 12% kosztów kwalifikowalnych każdego partnera,
  • 20% kosztów kwalifikowalnych partnera, który jest jednostką administracji państwowej.

8. Wartość dofinansowania z EFRR

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 tys. EUR.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 4 mln EUR.

9. Okres realizacji projektu

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

Termin na dostarczenie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie: dwa miesiące od dnia następującego po dacie przesłania przez Wspólny Sekretariat wiadomości wraz z pismem o decyzji Komitetu Monitorującego o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania.

10. Kryteria i zasady wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdziesz w załącznikach 9.1., 9.2. i 9.3. do podręcznika programu. Informacje na temat zasad oceny i wyboru projektów znajdziesz w rozdziale 3.11. podręcznika programu.

11. Termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: II kwartał 2024 r.

12. Dokumenty obowiązujące dla naboru

Wniosek o dofinansowanie projektu przygotuj z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Aby właściwie wypełnić wniosek o dofinansowanie zapoznaj się dokładnie z instrukcją WOD2021. 

13. Informacje dodatkowe

Na etapie przygotowywania projektu oraz opracowywania wniosku o dofinansowanie możesz skorzystać z różnych form wsparcia oferowanego w programie. Zalecamy konsultacje założeń projektowych z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi i/lub Wspólnym Sekretariatem przed złożeniem wniosku w naborze. Informacje na ten form wsparcia znajdziesz w rozdziale 3.10. podręcznika programu.