Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie - Turystyka i kultura

Wspólny Sekretariat w imieniu Instytucji Zarządzającej ogłasza nabór w trybie konkurencyjnym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.
 1. Termin składania wniosków

Wniosek możesz złożyć w terminie od 05.06.2023 do 29.09.2023 do 23:59.

 1. Sposób składania wniosków

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi WOD2021 zapewniane jest w dniach roboczych w godz. 8-16.

 1. Kto może uzyskać dofinansowanie

Polskie instytucje i organizacje, które są uprawnione do uzyskania dofinansowania znajdziesz w załączniku nr 2.1. do podręcznika programu. Słowackie instytucje i organizacje, które są uprawnione do uzyskania dofinansowania znajdziesz w załączniku nr 2.2. do podręcznika programu.

 1. Obszar wsparcia

Obszar wsparcia obejmuje:

 • w Polsce – w województwie śląskim: podregion bielski i powiat pszczyński z podregionu tyskiego; w województwie małopolskim: podregiony oświęcimski, nowosądecki, nowotarski oraz powiat myślenicki z podregionu krakowskiego; w województwie podkarpackim: podregiony krośnieński i przemyski, powiat m. Rzeszów oraz powiat rzeszowski z podregionu rzeszowskiego,
 • na Słowacji – podregiony: Żyliński Kraj Samorządowy i Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju Samorządowym.
 1. Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym lub turystyką takie jak:

1. wspieranie rozwoju transgranicznych produktów, usług i ofert turystycznych, w celu zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym,

2. zachowanie, udostępnienie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego o znaczeniu transgranicznym, w tym m.in. rewitalizacja zabytków, przestrzeni publicznych,

3. tworzenie systemów informacji i promocji turystyki, które popularyzują obszar wsparcia Programu jako atrakcyjny cel turystyczny,

4. budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy szczególnie w zakresie upowszechniania praktyk zrównoważonej turystyki i wymagań Europejskiego Zielonego Ładu oraz kompetencji cyfrowych.

Szczegółowe informacje o działaniach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajdziesz w rozdziale 2.6. podręcznika programu.

 1. Budżet naboru

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 25 510 000 EUR EFRR, z czego na działanie 4. przeznaczamy kwotę 2 100 000 EUR EFRR.

 1. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalny poziom pomocy publicznej wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku projektów z pomocą publiczną, w których jest możliwość odzyskania podatku VAT wg przepisów krajowych, maksymalny poziom pomocy publicznej wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych netto, tj. bez VAT. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale 3.5. podręcznika programu oraz Poradniku pomocy publicznej (załącznik nr 6 do podręcznika programu).

Słowaccy beneficjenci uzyskują dodatkowo współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

 • 12% kosztów kwalifikowalnych każdego partnera, 
 • 20% kosztów kwalifikowalnych partnera, który jest jednostką administracji państwowej.

Słowaccy partnerzy, którzy otrzymują pomoc publiczną lub pomoc de minimis z EFRR na realizację swoich działań projektowych, nie otrzymają współfinansowania krajowego z budżetu państwa Republiki Słowackiej.

 1. Wartość dofinansowania z EFRR

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 tys. EUR.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu zawierającego działania infrastrukturalne wynosi 4 mln EUR, przy czym dofinansowanie na jednego partnera nie może być wyższe niż 2 mln EUR.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu zawierającego wyłącznie działania miękkie wynosi 700 tys. EUR.

 1. Okres realizacji projektu

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące. 
Termin na dostarczenie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie: dwa miesiące od dnia następującego po dacie przesłania przez Wspólny Sekretariat wiadomości wraz z pismem o decyzji Komitetu Monitorującego o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania.

 1. Kryteria i zasady wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdziesz w załącznikach 9.1., 9.2. i 9.3. do podręcznika programu. Informacje na temat zasad oceny i wyboru projektów znajdziesz w rozdziale 3.11. podręcznika programu.

 1. Termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: I/II kwartał 2024 r.

 1. Dokumenty obowiązujące dla naboru

Wniosek o dofinansowanie projektu przygotuj z uwzględnieniem następujących dokumentów: