Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie - Współpraca instytucjonalna

Wspólny Sekretariat w imieniu Instytucji Zarządzającej ogłasza nabór w trybie konkurencyjnym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza, cel szczegółowy 1. Zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron.
 1. Termin składania wniosków

Wniosek możesz złożyć w terminie od 05.06.2023 do 29.09.2023 do 23:59.

 1. Sposób składania wniosków

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi WOD2021 zapewniane jest w dniach roboczych w godz. 8-16.

 1. Kto może uzyskać dofinansowanie

Polskie instytucje i organizacje, które są uprawnione do uzyskania dofinansowania znajdziesz w załączniku nr 2.1. do podręcznika programu. Słowackie instytucje i organizacje, które są uprawnione do uzyskania dofinansowania znajdziesz w załączniku nr 2.2. do podręcznika programu.

 1. Obszar wsparcia

Obszar wsparcia obejmuje:

 • w Polsce – w województwie śląskim: podregion bielski i powiat pszczyński z podregionu tyskiego; w województwie małopolskim: podregiony oświęcimski, nowosądecki, nowotarski oraz powiat myślenicki z podregionu krakowskiego; w województwie podkarpackim: podregiony krośnieński i przemyski, powiat m. Rzeszów oraz powiat rzeszowski z podregionu rzeszowskiego,
 • na Słowacji – podregiony: Żyliński Kraj Samorządowy i Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju Samorządowym.
 1. Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane ze wzmacnianiem współpracy instytucji lub zwiększaniem kompetencji osób w nich zatrudnionych poprzez:

1.budowanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w tym m.in. szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i kompetencje miękkie pracowników, 

2. wzmacnianie współpracy i potencjału instytucji Pogranicza w zakresie oferowanych usług, w tym m.in. wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, stymulowania i rozwijania transgranicznych powiązań gospodarczych, 

3. transgraniczne analizy, strategie i plany działań, które dotyczą występujących wspólnie problemów i barier odnośnie do np. współpracy instytucji publicznych, organizacji i mieszkańców Pogranicza, oraz transgranicznych inicjatyw, idei, koncepcji, planów służących potrzebom i rozwojowi Pogranicza.

Szczegółowe informacje o działaniach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajdziesz w rozdziale 2.6. podręcznika programu. 

 1. Budżet naboru

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 2 590 000 EUR.

 1. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalny poziom pomocy publicznej wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku projektów z pomocą publiczną, w których jest możliwość odzyskania podatku VAT wg przepisów krajowych, maksymalny poziom pomocy publicznej wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych netto, tj. bez VAT. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale 3.5. podręcznika programu oraz Poradniku pomocy publicznej (załącznik nr 6 do podręcznika programu).

Słowaccy beneficjenci uzyskują dodatkowo współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

 • 12% kosztów kwalifikowalnych każdego partnera, 
 • 20% kosztów kwalifikowalnych partnera, który jest jednostką administracji państwowej.

Słowaccy partnerzy, którzy otrzymują pomoc publiczną lub pomoc de minimis z EFRR na realizację swoich działań projektowych, nie otrzymają współfinansowania krajowego z budżetu państwa Republiki Słowackiej.

 1. Wartość dofinansowania z EFRR

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 tys. EUR.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 400 tys. EUR. 

 1. Okres realizacji projektu

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy. 
Termin na dostarczenie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie: dwa miesiące od dnia następującego po dacie przesłania przez Wspólny Sekretariat wiadomości wraz z pismem o decyzji Komitetu Monitorującego o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania.

 1. Kryteria i zasady wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdziesz w załącznikach 9.1., 9.2. i 9.3. do podręcznika programu. Informacje na temat zasad oceny i wyboru projektów znajdziesz w rozdziale 3.11. podręcznika programu.

 1. Termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: I/II kwartał 2024 r.

 1. Dokumenty obowiązujące dla naboru

Wniosek o dofinansowanie projektu przygotuj z uwzględnieniem następujących dokumentów: