Planowane konkursy w 2022 r. oraz szczegółowe informacje dot. projektów drogowych

 

Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić nabory wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych  oraz projektów Funduszy Małych Projektów (FMP). Będą to pierwsze konkursy w Programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Obszary tematyczne planowanych konkursów

Projekty KONKURSOWE:

 • Klimat (priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego),
 • Bioróżnorodność (priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia),
 • Drogi (priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej, działanie: poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu).

Projekty FMP

 • FMP: Turystyka i kultura (priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych),
 • FMP: Współpraca mieszkańców (priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza; cel szczegółowy 2. Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie).

Więcej informacji znajdziesz w harmonogramie naborów.  

Wkrótce udostępnimy kolejne informacje o planowanych konkursach w 2022 r. na stronie programu.

Szczegółowe informacje na temat działań kwalifikowalnych / niekwalifikowalnych w projektach dotyczących infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym

Dofinansowanie projektu:

 • minimalne 500 000 EUR, maksymalne 4 000 000 EUR,
 • okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesiące.

Wymagane dokumenty dot. infrastruktury drogowej i czas ich dostarczenia:

 • dokumentacja techniczna (na etapie składania wniosków o dofinansowanie),
 • pozwolenie na budowę (na etapie składania wniosków o dofinansowanie lub przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

Infrastrukturę drogową o charakterze transgranicznym stanowią drogi wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi:

 • znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzące bezpośrednio do granicy państwa,
 • znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i łączące się z drogami prowadzącymi bezpośrednio do granicy.

Dofinansowaniem objęte są odcinki dróg / drogowe obiekty inżynierskie, które jednocześnie:

 • znajdują się w jednym ciągu komunikacyjnym lub łączą się z tą samą drogą prowadzącą bezpośrednio do granicy,
 • mają porównywalne parametry techniczne (np. obciążenie jezdni) po obu stronach granicy,
 • są dostępne dla transportu publicznego lub będą dostępne w wyniku modernizacji,
 • wynikają z regionalnych i/lub lokalnych strategii rozwoju i planów modernizacji dróg,
 • posiadają analizę potrzeb uzasadniających realizację (analiza popytu oraz analiza technicznych możliwości poprawy łączności komunikacyjnej),
 • posiadają analizę skutków realizacji dla środowiska (ma określić m.in. działania łagodzące ewentualne oddziaływanie modernizowanej drogi na środowisko takie jak np. ekrany dźwiękochłonne, pasy zieleni rozgraniczającej, przejścia lub przepusty pod drogami oraz infrastruktura towarzysząca dla migrujących zwierząt),
 • będą podlegały kompleksowej modernizacji,
 • poprawią funkcjonalność, bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz mogą przyczynić się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.

Modernizacja drogi może dodatkowo obejmować budowę przykładowo:

 • chodnika (w terenie zabudowanym oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, poza terenem zabudowanym - np. wzdłuż dróg, po których prowadzą szlaki turystyczne),
 • ścieżki rowerowej,
 • ciągu pieszo-rowerowego,
 • zatok autobusowych,
 • kanalizacji deszczowej i systemu podczyszczania wód opadowych,
 • oświetlenia,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, barier ochronnych i ekranów dźwiękochłonnych,
 • przejść i przepustów dla zwierząt,
 • pasów zieleni.

Projekty infrastruktury drogowej powinny pośrednio przyczyniać się do realizacji celów Europejskiego zielonego ładu.

Planowane działania powinny wpisywać się w krajowe programy ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz programy ochrony powietrza (jeżeli dla danego obszaru są opracowane).

Podczas wyboru projektów do dofinansowania, priorytetowo będziemy traktować działania poprawiające jakość infrastruktury drogowej na obszarach pozamiejskich.

Działania niekwalifikowalne:

 • budowa / modernizacja parkingów,
 • remonty i przebudowa (modernizacja) dróg, które nie będą dostępne dla transportu publicznego,
 • remonty i przebudowa (modernizacja) dróg, które czynią poważne szkody środowisku,
 • modernizacja elementów pasa drogowego (np. chodnika) bez jednoczesnej modernizacji jezdni,
 • infrastruktura, która nie spełnia zasad dostępności,
 • modernizacja odcinków tzw. dróg osiedlowych obsługujących wyłącznie ruch miejscowy w danej lokalizacji, stanowiących dojazd do posesji,
 • opracowanie wyłącznie dokumentacji technicznej / koncepcji planistycznej dot. modernizacji drogi / poprawy dostępu do atrakcji turystycznej.