Planuję przeprowadzić zmiany w budżecie projektu parasolowego. Kiedy wymagana jest zgoda WST, kiedy IZ, a kiedy KM?

Zmiany w budżecie projektu parasolowego podlegają tym samym zapisom, które dotyczą projektów parasolowych. Zasady określone w rozdziale 6.3 Zmiany w projekcie. Wyjątki od tych reguł zostały określone w rozdziale 1.12. Zmiany w trakcie realizacji Projektów Parasolowych w Załączniku nr 14 do „Podręcznika beneficjenta”.

Zgoda Komitetu Monitorującego:

 • przesunięcia środków finansowych pomiędzy partnerami projektu
 • przesunięcia pomiędzy zadaniem merytorycznym i 3 pozostałymi zdaniami związanymi z zarządzaniem Projektem Parasolowym

Zgoda Komitetu ds. mikroprojektów w przypadku mikroprojektów własnych (pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony IZ/IK):

 • decyzja o wydłużeniu realizacji mikroprojektu
 • zmiany powyżej 20% wartości kategorii budżetowych
 • zmiany niefinansowe w budżecie mikroprojektu polegające na: modyfikacji opisów poszczególnych pozycji budżetowych oraz wprowadzaniu nowych pozycji budżetowych mogą być dokonane w uzasadnionych przypadkach

Zgoda WST:

 • przesunięcie środków finansowych pomiędzy kategoriami wydatków jednego partnera projektu w ramach tego samego zadania (Administrowanie PP lub Promocja i działania informacyjne PP) powyżej 30% wydatków kategorii budżetowej w danym zadaniu,
 • przesunięcie środków finansowych pomiędzy kategoriami wydatków jednego partnera projektu w ramach tego samego zadania (Administrowanie PP lub Promocja i działania informacyjne PP) poniżej 30% wydatków kategorii budżetowej w danym zadaniu, jeśli zmiana wiązałaby się ze zmianą opisu danego wydatku lub zmianą liczby jednostek danej kategorii,
 • wszystkie inne zmiany, wymagają konsultacji z opiekunem projektów parasolowych, z którym wspólnie ustalana jest ścieżka wprowadzania modyfikacji. 

Zgoda IZ:

 • wydłużenie okresu realizacji PP wymaga aneksowania umowy o dofinansowanie 
 • zmiany dotyczące zmniejszenia/zmiany wskaźników w projekcie

W związku z wystąpieniem sytuacji pandemii, wprowadzono do stosowania nadzwyczajne procedury, ułatwiające realizację zmian w projektach:

 • „Komunikat dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska Słowacja 2014-2020 w związku z pandemią COVID-19” z dn. 02.04.2020 r.
 • Ustawa z dnia 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.