Dokument

Podręcznik beneficjenta - 02.03.2021.pdf

pdf 2.13 MB

14.07.2023 KM zatwierdził zmiany w Załączniku nr 14 do Podręcznika beneficjenta „Zasady realizacji Projektów Parasolowych”. Zmiany polegają na zaktualizowaniu tabeli 2A ”Aktualny podział środków na zarządzanie, koszty zarządzania PPP na lata 2014-2020”. Są wynikiem przeprowadzonych przesunięć środków pomiędzy zadaniem związanym z wdrażaniem mikroprojektów a zadaniami związanymi z zarządzeniem w projektach parasolowych. 

28.04.2023 KM zatwierdził zmianę w Załączniku nr 14 do Podręcznika beneficjenta „Zasady realizacji Projektów Parasolowych”. Zmiana polega na zaktualizowaniu tabeli 1A ”Aktualny podział środków FM, alokacja EFRR w PP (w EUR)”. Jest wynikiem przeprowadzonego przesunięcia środków pomiędzy partnerami projektu parasolowego „MikroINTERREG PL-SK” nr PLSK.01.01.00-24-0004/16.

15.12.2022 KM zatwierdził zmiany w Załączniku nr 14 do Podręcznika beneficjenta „Zasady realizacji Projektów Parasolowych” (m.in. wydłużenie okresu realizacji projektów parasolowych do 31.05.2023 r.).

 

1.12.2021 KM zatwierdził zmiany w Załączniku nr 14 do Podręcznika beneficjenta „Zasady realizacji Projektów Parasolowych”:

  • wydłużenie terminu realizacji projektów parasolowych do 31 marca 2023 r.,
  • wykorzystanie oszczędności powstałych w realizacji mikroprojektów na zarządzanie projektami parasolowymi - maksymalnie do poziomu 17% budżetu projektu (przesunięcie środków możliwe będzie od kwietnia 2022 r.),
  • sfinansowanie ze środków przeznaczonych na zarządzanie projektami parasolowymi systemu informatycznego do obsługi małych projektów w programie Interreg Polska-Słowacja 2021- 2027 oraz udziału w pracach podgrupy roboczej ds. FMP.

2.03.2021 KM zatwierdził możliwości składania drugiej korekty wniosku o zmiany i aktualizację 
odpowiednich zapisów Podręcznika beneficjenta (rozdział 6.3.7.2.)

15.12.2020 Komitet Monitorujący zatwierdził zmianę w Podręczniku beneficjenta poprzez dodanie w rozdziale 5.5.2. Terminy punktu: 4. "W uzasadnionych przypadkach ww. terminy mogą zostać skrócone decyzją KM" oraz zmiany w Załączniku nr 14 do Podręcznika beneficjenta „Zasady realizacji Projektów Parasolowych". 

17.02.2020 Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w Podręczniku beneficjenta - rozdział 6.3 Zmiany w projekcie oraz zmiany w Załączniku nr 14 „Zasady realizacji Projektów Parasolowych” – rozdział  1.1, 1.3 i 1.4.

10.12.2019 Komitet Monitorujący zaakceptował zmiany w Podręczniku Beneficjenta. W stosunku do poprzedniej wersji, zmienione zostały zapisy w rozdziałach: 3.3; 4.1.6; 4.1.9; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 6.2.3.1. 

 

Załączniki (24)

ZAŁ. 1 Kwalifikowalni wnioskodawcy 3.04.2017.pdf

pdf 411 KB

Załącznik 2 - Umowa partnerska

docx 121 KB

Zał 3. Wskaźniki produktu i rezultatu w poszczególnych osiach priorytetowych i metryki poszczególnych wskaźników produktu 06.09.2017.pdf

pdf 500 KB

ZAŁ. 4 Podręcznik analiz finansowych.zip

zip 4.71 MB

ZAŁ. 5 Pomoc de minimis i pomoc publiczna w Programie 09.04.2018.pdf.pdf

pdf 744 KB

ZAŁ.6 Węzły sieci transportowej 31.03.2016.pdf

pdf 941 KB

Zał. 7 Poradnik z zaresu informacji i promocji grudzień 2019

pdf 757 KB

ZAŁ_8.1. Zalecenie dot. zam. publicznych_26.02.2021

pdf 655 KB

ZAŁ. 9 Kryteria oceny_27.04.2017.pdf

pdf 931 KB

Zał 9.a. Kryteria oceny pomocy publicznej.pdf

pdf 450 KB

Zał_10a - Umowa o dofinansowanie 1.07.2021.docx

docx 190 KB

Zał_10b - Umowa o dofinansowanie projektu [pomoc publiczna] - 1.07.2021.docx

docx 211 KB

Zał_ 10.7 - Porozumienie w sprawie powierzenia do przetwarzania danych osobowych

docx 123 KB

ZAŁ. 11 Procedura zgłaszania osób_SL_20.02.2018.pdf

pdf 618 KB

ZAŁ_11_1 Wniosek o nadanie_zmiene dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.docx

docx 32 KB

ZAŁ. 12 Zasady współfinansowania projektów 26.10.2016.pdf

pdf 333 KB

ZAŁ. 13 Wniosek ws zmian_decyzja WST.doc

doc 396 KB

ZAŁ. 13 Wniosek ws zmian_decyzja PW.docx

docx 343 KB

ZAŁ. 14 Zasady realizacji projektów parasolowych - 14.07.2023

pdf 1.15 MB

ZAŁ. 14.1 Umowa o dofinansowanie projektu parasolowego_27.06.2018.pdf

pdf 292 KB

ZAŁ. 14.2 Umowa partnerska na realizację Projektu Parasolowego_06.08.2018.pdf

pdf 201 KB

ZAŁ. 14.3 Kryteria oceny projektów parasolowych.pdf

pdf 83 KB

ZAŁ. 15 Zasady specyficzne dla projektów trójstronnych 17.08.2017.pdf

pdf 486 KB

Rejestr zmian podręcznika_2017.pdf

pdf 919 KB