Dokument

mapa TEN-T.jpg

jpg 4.88 MB

Poniższa mapa jest mapą poglądową i nie zawiera wszystkich węzłów sieci. Fakt, że dana miejscowość została wymieniona nie oznacza jeszcze, że droga leżąca na danym terenie wpisuje się w działania w ramach ogłoszonego naboru. Zgodnie z zapisami Podręcznika: „możliwe jest dofinansowanie jedynie takich projektów, które umożliwiają połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów do sieci TEN–T i wzmacniają współpracę transgraniczną”. Zapisano również, że „wspierane będą tylko projekty dotyczące ciągów komunikacyjnych, tj. dany fragment drogi powinien być albo jednym odcinkiem, albo, w przypadku projektu, na który składa się kilka fragmentów dróg, powinno istnieć pomiędzy nimi logiczne połączenie”. Udowodniony transgraniczny charakter oraz wykazanie stworzenia lub poprawienia połączenia z siecią TEN-T będą szczególnie oceniane zarówno w trakcie oceny kwalifikowalności oraz merytorycznej.

obrazek