Publikacja Zakresu prognozy (Scoping report)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej informują o publikacji zakresu prognozy (Scoping report). Dokument stanowi etap procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ/SEA) Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Określa zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.

 

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 promuje współpracę transgraniczną pomiędzy Polską a Słowacją. Instytucją Zarządzającą Programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a Koordynatorem Krajowym – Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej. Program przygotowywany jest wspólnie przez polsko-słowacką Grupę Roboczą (GR). Na podstawie analizy społeczno-gospodarczej pogranicza GR wybrała 4 priorytetowe obszary współpracy: natura, transport drogowy, dziedzictwo kulturowe i turystyka oraz szeroko rozumiana współpraca transgraniczna. 

Program swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące regiony przygraniczne: 

  • w Polsce –  części obszarów 3 polskich województw (śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego), tj. podregiony (NUTS 3): bielski, oświęcimski, nowosądecki, nowotarski, krośnieński i przemyski, a także powiaty (LAU 1) pszczyński z podregionu tyskiego, powiat myślenicki z podregionu krakowskiego i Rzeszów oraz powiat rzeszowski z podregionu rzeszowskiego, 

  • w Republice Słowackiej – podregiony (NUTS 3): Żyliński Kraj Samorządowy i Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat (LAU 1) Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju Samorządowym.  

Udostępnienie i zbieranie uwag do zakresu prognozy (scoping report) stanowi część uzgodnionej między stroną polską a stroną słowacką wspólnej procedury oceny oddziaływania Programu na środowisko. 

Proces SOOŚ/SEA jest realizowany zgodnie z: 

  • Dyrektywą nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 

  • Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 630), 

  • Zákon 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.  

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag dotyczących zakresu prognozy na adres e-mail: kontakt@plsk.eu do 10 dni kalendarzowych od opublikowania informacji. Dokument jest publicznie dostępny do pobrania  TUTAJ (pdf) 246.0 KB

 

Administratorem danych osobowych osób zgłaszających uwagi jest Centrum Projektów Europejskich; ul. Domaniewska 39a; 02-672 Warszawa. Informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się  TUTAJ (pdf) 77.0 KB