Posiedzenie Komitetu Monitorującego 10-11 grudnia

Informujemy, że w dniach 10-11 grudnia 2019 r. w Rzeszowie odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

W trakcie posiedzenia planujemy:

  • zatwierdzić do dofinansowania projekty z naboru wniosków w ramach drugiej osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”,
  • zatwierdzić do dofinansowania projekt PLSK.01.01.00-18-0143/17 z obszaru dziedzictwa w związku ze zmianą partnerów,
  • zatwierdzić zmiany w planie ewaluacji programu,
  • omówić stan realizacji działań informacyjno-promocyjnych w 2019 r oraz przedstawić do zatwierdzenia zmiany w strategii komunikacji oraz plan działań na 2020 rok,
  • omówić stan wdrażania Pomocy Technicznej i zatwierdzić zmiany we wnioskach,
  • dyskusję na temat wdrażania projektów parasolowych, przygotowania nowego Programu.  

O decyzjach podjętych przez Komitet poinformujemy na stronie internetowej.