Preszowski Kraj Samorządowy: VI. nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Preszowski Kraj Samorządowy ogłasza VI nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

  • Nabór jest uruchomiony dla osi priorytetowej 3: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.
  • Dostępna alokacja wynosi co najmniej: WJT w Preszowie – ok. 22.690,00 tys. EUR.
  • Wartość dofinansowania mikroprojektu indywidualnego wynosi min. 2 000 EUR, max. 50 000 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR.
  • Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR do 85% kosztów kwalifikowanych, z budżetu państwa do 5%, wkład własny min. 10%.
  • Termin naboru i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 24.01.2022 r. do 31.01.2022 r. do godz. 12:00 za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu) oraz w wersji papierowej. Decyduje data złożenia wersji papierowej do siedziby Preszowskiego Kraju Samorządowego.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie https://www.po-kraj.sk/

  • Wszelkich informacji oraz indywidulanych konsultacji udziela:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 572
www.po-kraj.sk

Mgr. Lucia Mačupová
e-mail: lucia.macupova@vucpo.sk
tel: 051/7081 525
pokój: 429 IV. piętro