Preszowski Kraj Samorządowy: V nabór na mikroprojekty

Kraj Preszowski ogłasza V nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór jest uruchomiony dla 1. osi priorytetowej programu: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

 

Czas trwania naboru

Od 1. marca 2021 do 8. marca 2021 do 12:00.

Informaje dla wnioskodawców:

  • Formularz zgłoszeniowy: każde pole należy wypełnić w języku słowackim i polskim, z wyjątkiem pól wybranych z rozwijanej listy (Załączniki: Umowa partnerska, Opis oddziaływania na środowisko oraz Studium / Analiza grupy docelowej należy złożyć również w języku polskim).
  • Zakończenie mikroprojektu - nie później niż do 31.12.2021 r
  • Preszowski Kraj Samorządowy zapewni potencjalnym wnioskodawcom osobiste konsultacje we wcześniej ustalonym terminie - lucia.macupova@vucpo.sk.

Rodzaje mikroprojektów - Indywidualne mikroprojekty

Budżet

Kwota dofinansowania: min. 2000 EUR maks. 50 000 EUR
Maksymalny całkowity budżet: 70 000 EUR

Więcej informacji na stronie Preszowskiego Kraju Samorządowego.