Proszę o informację czy możemy nie zgłaszać zmian terminu zadania merytorycznego jako wniosek o zmiany? Czy wystarczy informacja zawarta w sprawozdaniach częściowych, gdzie partnerzy zasygnalizowali problem?

Zgodnie z Podręcznikiem beneficjenta (pkt. 6.3.6) zmiany nie wpływające na okres realizacji projektu partnerzy projektu muszą opisać we wnioskach o płatność w systemie SL2014 w zakładce Problemy najpóźniej na etapie składania wniosku za okres sprawozdawczy, w którym opóźnienie wystąpiło. W tym zakresie nie składa się wniosku o zmiany. Informacja o zmianie terminu realizacji zadań musi być również uwzględniona w zbiorczym wniosku o płatność.