Przygotowujemy podręcznik programu na lata 2021-2027

Grupa Robocza spotkała się 1-2 czerwca 2022 r. w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji, by omówić pierwsze części przygotowywanego podręcznika programu.

 

Grupa Robocza rozmawiała na temat działań kwalifikowalnych oraz beneficjentów, którzy są uprawnieni do uzyskania dofinansowania ze środków programu. Ustalono, że w podręczniku powinny znaleźć się także zapisy dotyczące działań niekwalifikowalnych.

W wyniku dyskusji nt. kryteriów wyboru projektów drogowych Grupa Robocza uzgodniła, że kwalifikowalne będą drogi znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa, które prowadzą bezpośrednio do granicy państwa lub łączą się z drogami prowadzącymi bezpośrednio do granicy. Ustalono także, że niekwalifikowalne są tzw. drogi osiedlowe.

Następnie, po przeprowadzeniu dyskusji, Grupa Robocza zatwierdziła drogą konsensusu część podręcznika programu dotyczącą partycypacji społecznej. Ustalono jednocześnie, że konsultacje w formie on-line są jednym z narzędzi i metod partycypacji. Natomiast wnioskodawca jest zobowiązany, aby informować interesariuszy w Internecie o procesie konsultacji.