Relacja z II Forum Słowackiego

5 lutego 2020 w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się II Forum Słowackie. Nasz program brał aktywny udział w wydarzeniu.

 

Podczas Forum prezentowaliśmy projekt "Szlak Maryjny- Światło ze Wschodu" oraz publikacje naszego programu.

W ramach sześciu paneli tematycznych dyskutowano na tematy czystego środowiska, funduszy europejskich i polityki regionalnej, potrzeb rynku pracy, dyplomacji kulturalnej oraz turystyce. W Forum brali udział między innymi samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele uczelni oraz dyplomaci.

Program Interreg Polska-Słowacja był partnerem panelu dyskusyjnego "Sąsiedzi zza Tatr- współpraca transgraniczna". Panel moderował Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Uczestniczyli w nim:

  • Peter Dobeš, Wicemarszałek Województwa Żylińskiego
  • Tibor Csenger, Wicemarszałek Województwa Nitrzańskiego
  • Martin Fedor, Poseł Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej
  • Milan Majerský, Marszałek Województwa Preszowskiego
  • Roman Malatinec, Wicemarszałek Województwa Bańskobystrzyckiego
  • Jerzy Polaczek, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion Tatry

Uczestnicy panelu poruszyli najważniejsze kwestie współpracy transgranicznej, również z perspektywy regionów. Dyskusję otworzył Bogusław Waksmundzki dzieląc się informacjami na temat dotychczasowych efektów działań Euroregionów. Milan Majerský podjął temat ruchu turystycznego na obszarze polsko-słowackiego pogranicza, transportu drogowego i kolejowego oraz konieczności ich dalszego rozwoju. Peter Dobeš zwrócił uwagę na potrzebę transgranicznej współpracy samorządów regionalnych w zakresie rozwoju transportu, w tym tzw. dojazdów czasowych (do pracy). Roman Malatinec mówił o produktach turystycznych rozwijanych w ramach programu Węgry-Słowacja oraz potencjale turystycznym Kraju Bańsko-Bystrzyckiego. Wyraził także chęć nawiązania współpracy w ramach inicjatyw podejmowanych w programie Polska-Słowacja. Z kolei Jerzy Polaczek, członek Komisji Infrastruktury w Sejmie, mówił o istocie decyzji strategicznych w kwestii transportu, wskazując na potrzebę wypracowania rządowych strategii transportu na obszarze pogranicza. Zaznaczył, że w ramach strategii ważna będzie stabilność połączeń, przede wszystkim kolejowych. Martin Fedor potwierdził zasadność strategicznego podejścia do rozwoju transportu transgranicznego oraz wyraził zadowolenie z faktu podjęcia aktywnej współpracy na szczeblu rządowym w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej. Podkreślił również celowość kontynuacji inwestycji finansowanych z programu Interreg, jako przedsięwzięć towarzyszących dużym inwestycjom infrastrukturalnym. W tym kontekście zasadnym jest przeprowadzenie analiz, które wskażą najbardziej pożądane kierunki inwestowania środków finansowych. Tibor Csenger mówił o dotychczasowych inwestycjach infrastrukturalnych na słowacko-węgierskim pograniczu, z których większość dotyczyła modernizacji istniejących przepraw mostowych. Podzielił się także przykładami ciekawych rozwiązań w obszarze rozwoju turystyki aktywnej, wśród których wymienił transgraniczne trasy rowerowe wraz z towarzyszącymi im wypożyczalniami rowerów. Panel podsumowano wskazaniem na sukcesy dotychczasowej współpracy transgranicznej między Polską a Słowacją oraz na obecne wyzwania będące jednocześnie szansą dla dalszego rozwoju obszaru pogranicza.

Na IV Targach Wschodnich program reprezentował Regionalny Punkt Kontaktowy przy Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim. Obecny był także Euroregion Karpacki.

Zdjęcie stoiska programu, na które składa się ścianka wystawiennicza, stojak z publikacjami oraz ikony namalowane w ramach projektu     Zdjęcie z góry, widok na kilkanaście stoisk na hali targowej     

Forum Słowackie podczas Forum Europa-Ukraina. Trwający panel     Panel II Forum Polska-Słowacja w ramach Forum Europa-Ukraina. Na zdjęciu paneliści, panel moderuje Rafał Baliński

Stoisko Regionalnego Punktu Kontaktowego w Województwie Podkarpackim podczas Targów Wschodnich     Stoisko Euroregionu Karpackiego na Targach Wschodnich   

  Bogusław Waksmundzki wypowiadający się podczas debaty w ramach II Forum Słowackiego