Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.