Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020