Szkolenia dla beneficjentów

Komitet Monitorujący PLSK w marcu br. zatwierdził kolejne projekty do dofinansowania. Organizujemy wiosenne szkolenia, dotyczące zasad realizacji projektów, dla beneficjentów Programu.

 

28 maja w Krakowie, odbędzie się szkolenie dla:

  • projektów w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, cel szczegółowy: „Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego” (złożone w ramach 2. naboru wniosków);
  • projektów w ramach III osi priorytetowej „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (złożone w ramach 2. naboru wniosków).
 
Z kolei 18 czerwca odbędzie się szkolenie dla projektów w ramach I osi priorytetowej "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza", cel szczegółowy: "Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców" (złożone w ramach 2. naboru wniosków).
 
Zaplanowane są również szkolenia dla partnerów słowackich na Słowacji.
 
Na szkoleniach będą obecni kontrolerzy krajowi oraz pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Oprócz przygotowanych punktów programowych, Beneficjenci będą mieli okazję do konsultacji indywidualnych.