Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Żylinie na Słowacji odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg Polska-Słowacja. Podczas posiedzenia KM podjął 14 decyzji (aktualny rejestr decyzji KM):

KM zatwierdził pięć koncepcji projektów flagowych na łączną kwotę dofinansowania z EFFR 14.080.626,52 euro. Są to:

 • „Nauka bez granic”, którego partnerem wiodącym jest Województwo Małopolskie;
 • „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – II etap”, którego partnerem wiodącym jest EUWT Tatry;
 • „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej - Etap I - Budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu", którego partnerem wiodącym jest Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu“;
 • „Svätomariánska púť“, którego partnerem wiodącym jest Prešovský samosprávny kraj;
 • „KultFilmTur“, którego partnerem wiodącym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Informacje na temat zatwierdzonych koncepcji projektów flagowych znajdują się w zakładce Wyniki naborów. Wnioskodawcy zatwierdzonych koncepcji projektów flagowych zostaną zaproszeni do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu. Termin złożenia wniosku upływa 30 czerwca 2016 r. Warunkiem zatwierdzenia wniosku do dofinansowania jest wprowadzenie przez wnioskodawców rekomendacji sformułowanych na etapie oceny i zatwierdzania koncepcji.

KM zatwierdził także sześć projektów parasolowych wraz z rekomendacjami. Informacje na temat zatwierdzonych projektów parasolowych znajdują się w zakładce Wyniki naborów.

Podczas posiedzenia zatwierdzono również zmiany w podręczniku beneficjenta i w następujących załącznikach:

 • Załącznik nr 2: umowa partnerska;
 • Załącznik nr 6: przykładowe węzły sieci transportowej;
 • Załącznik nr 7: poradnik informacyjno-promocyjny dla beneficjentów;
 • Załącznik nr 8: zasady udzielania zamówień publicznych;
 • Załącznik nr 9: kryteria oceny;
 • Załącznik nr 10: umowa o dofinansowanie;
 • Załącznik nr 10.1: umowa o dofinansowanie dla projektów z pomocą publiczną (nowy dokument).
 • Załącznik nr 14: zasady realizacji projektów parasolowych.

Aktualne dokumenty oraz rejestr zmian podręcznika będą dostępne na stronie internetowej programu w zakładce Zapoznaj się z dokumentami od 15.04.2016 roku.

Inne zagadnienia, które omówiono na posiedzeniu i w odniesieniu do których zostały podjęte decyzje to:

 • zatwierdzono „Plan Ewaluacji Programu”, który jest dostępny na stronie programu w zakładce Przeczytaj analizy, raporty, podsumowania;
 • zatwierdzono „Regulamin pracy ekspertów oceniających projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020”, który będzie dostępny na stronie internetowej programu w zakładce Proces oceny wniosków od 15.04.2016r;
 • zatwierdzono projekt pomocy technicznej kontrolera – Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Komitet Monitorujący zatwierdził także specyficzne warunki obowiązujące dla naborów w ramach osi priorytetowych „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” oraz „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

Specyficzne warunki, dla naboru w I osi priorytetowej, który będzie trwał od 04 maja do 15 sierpnia 2016 będą następujące:

Kwalifikowalne będą wyłącznie projekty, które:

 • zakończą rzeczową realizację do 30 kwietnia 2018 roku oraz
 • w których nie występuje pomoc publiczna i/lub pomoc de minimis oraz
 •  w których zaplanowane zadania merytoryczne realizują co najmniej jeden z następujących wskaźników programu:
 • liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych
 • długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych;
 • liczba zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po zakończeniu prac restauracyjnych i konserwatorskich.

Na etapie oceny formalnej nie będzie możliwości jednorazowej poprawy/uzupełniania/wyjaśnień do złożonych dokumentów.

Specyficznym warunkiem dla naboru w III osi priorytetowej, który będzie trwał od 30.sierpnia do 30 listopada 2016 roku jest warunek, że kwalifikowalne będą tylko projekty, które zakończą rzeczową realizację do 31 maja 2018 roku.

Ponadto Komitet Monitorujący pozytywnie zaopiniował podręczniki dla mikrobeneficjentów przygotowane przez partnerów wiodących i partnerów projektów parasolowych oraz rekomendacje do uwzględnienia w ostatecznych wersjach tych podręczników.

Następne posiedzenie KM odbędzie się pod koniec września 2016 r.