Uszczegółowienie dotyczące rozliczania kosztów w formule „zaprojekuj i wybuduj“

Z uwagi na specyfikę projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” beneficjent ma możliwość rozliczenia dokumentacji technicznej również poza kategorią koszty przygotowawcze. Zgodnie z zapisami Podręcznika Beneficjenta pełna dokumentacja i pozwolenia w przypadku projektów realizowanych w ww. formule powinny być dostarczone do sześciu miesięcy od decyzji Komitetu Monitorującego, a więc w tej sytuacji nie jest możliwy do spełnienia warunek przypisania wydatków dotyczących dokumentacji technicznej do kategorii budżetowej koszty przygotowawcze.

Pozostałe dokumenty, co do których jest obowiązek załączenia ich do wniosku o dofinansowanie, m.in. analiza ekonomiczno-finansowa, ocena oddziaływania lub analiza wpływu na środowisko, itp., powinny zostać rozliczone w kategorii koszty przygotowawcze.

Jednakże z uwagi na specyfikę projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w sytuacji, gdy wymagane będzie wykonanie pełnej oceny oddziaływania na środowisko na etapie dostarczenia przez wnioskodawcę pozwolenia na budowę i projektu budowlanego, wydatek, który zostałby poniesiony w związku z ponowną oceną oddziaływania na środowisko, mógłby zostać rozliczony jako część inwestycji, poza kategorią koszty przygotowawcze. Powyższa konieczność wykonania pełnej oceny oddziaływania na środowisko powinna zostać potwierdzona przez właściwy urząd przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.