VII i VIII nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych (Kraj Żyliński i Stowarzyszenie „Region Beskidy”)

Kraj Żyliński we współpracy ze Stowarzyszeniem „Region Beskidy” ogłasza w dniu 02.09.2020 r. VII i VIII nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020

Nabór jest ogłoszony w ramach:

  • 1. osi priorytetowej: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
  • 3. osi priorytetowej: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Dostępna alokacja środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to:

  • 1. oś: 90 000,00 €
  • 3. oś: 64 000,00 €

Termin składania wniosków: od 02.09.2020 do 22.09.2020 do godz. 15:00.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie Kraju Żylińskiego.