Wykaz ekspertów ds. weryfikacji zmian technicznych

Wykaz ekspertów ds. weryfikacji zmian technicznych zgłaszanych przez beneficjentów na etapie realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Wykaz ekspertów ds. weryfikacji zmian technicznych zgłaszanych przez beneficjentów na etapie realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dotyczących dziedzin:

  1. wykonalność infrastruktury drogowej;
  2. wykonalność infrastruktury w projektach w ramach:
    • 1. osi priorytetowej - „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”;
    • 2. osi priorytetowej w ramach celu - „Rozwój transportu multimodalnego”;
    • 3. osi priorytetowej - „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

Wykaz ekspertów jest dostępny  TUTAJ (pdf) 160.0 KB.