Wyniki I posiedzenia Komitetu Monitorującego programu dla okresu 2021-2027

I posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się 20 października 2022 r. w Dolnym Kubinie. W trakcie obrad zatwierdziliśmy Regulamin Komitetu Monitorującego. Omówiliśmy też Podręcznik programu, warunki naborów oraz kryteria oceny i wyboru projektów dla projektów standardowych i FMP. Ponadto przedstawiliśmy założenia Strategii komunikacji programu.

 

Podczas I posiedzenia:  

  • KM zatwierdził Regulamin Komitetu Monitorującego

  • przedstawiliśmy założenia Strategii komunikacji programu, 

  • przedstawiliśmy Podręcznik programu,  

  • przedstawiliśmy warunki naborów oraz kryteria oceny i wyboru projektów dla projektów standardowych i FMP.  

 

KM zaakceptował działania kwalifikowalne i niekwalifikowalne dla projektów drogowych (priorytet 2). 

KM przyjął do wiadomości harmonogram naborów na IV kwartał 2022 i II kwartał 2023.  

Robocze spotkanie KM, na którym będzie kontynuowana dyskusja nt. podręcznika programu oraz kryteriów oceny, odbędzie się 7-8 listopada 2022 r. w Katowicach.