Wyniki IX posiedzenia Komitetu Monitorującego – zatwierdzone nowe projekty

Informujemy, że podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, które odbyło się w dniach 19-20 marca 2019 r. w miejscowości Stara Leśna na Słowacji zatwierdzono do dofinansowania: 

- 2 projekty w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, cel szczegółowy: „Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego” (złożone w ramach 2. naboru wniosków);

- 11 projektów w ramach III osi priorytetowej „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (złożone w ramach 2. naboru wniosków).

Komitet podjął decyzję o odrzuceniu 2 projektów w ramach III osi priorytetowej (2. nabór), które nie uzyskały wymaganej liczby punktów na etapie oceny jakościowej. 

Listy projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach poszczególnych osi priorytetowych oraz lista projektów odrzuconych w ramach III osi znajdują się w załącznikach poniżej.

Ponadto, w związku ze zwiększeniem alokacji Programu, Komitet Monitorujący zatwierdził do dofinansowania (do wysokości dostępnych środków):

- 19 projektów w ramach I osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (złożone w ramach 2. naboru wniosków) z listy rezerwowej zatwierdzonej na VIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Wiśle (25-26 czerwca 2018 r.), 

oraz podjął decyzję o umieszczeniu 24 projektów na liście rezerwowej I osi priorytetowej, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w przypadku uwolnienia środków w I osi priorytetowej (np. w wyniku powstania oszczędności projektowych), zgodnie z kolejnością projektów na ww. liście rezerwowej.

Jednocześnie, w odniesieniu do projektów odrzuconych w ramach I osi priorytetowej, Komitet zatwierdził wyniki ponownej oceny 2 projektów, przeprowadzonej w związku z procedurą skargową. W wyniku ponownej oceny projekty te nie uzyskały wymaganej liczby punktów na etapie oceny jakościowej i tym samym zostały odrzucone. Projekty te znajdowały się na liście projektów odrzuconych, którą przyjął Komitet Monitorujący na VIII posiedzeniu w dniach 25-26.06.2018 r. w Wiśle.   

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania, lista projektów rezerwowych oraz lista projektów odrzuconych w ramach I osi priorytetowej znajdują się w załącznikach poniżej.

Informujemy również, że Komitet podjął decyzję o zamiarze przeznaczenia wolnych środków z niewykorzystanej alokacji w obszarze transportu multimodalnego oraz edukacji transgranicznej (łącznie ok. 10,10 mln euro) na projekty drogowe. Zmiana Programu w tym zakresie zostanie przedstawiona do akceptacji Komisji Europejskiej. Po wprowadzeniu zmiany Programu przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny", cel szczegółowy: „Zwiększenie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych".

Zatwierdzono także zmiany w Podręczniku Beneficjenta oraz porządkowe zmiany w Procedurze skargowej (Załącznik nr 2 Regulaminu Komitetu Monitorującego). Zmienione dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu w najbliższych dniach.

Załączniki w wersji dostępnej z udogodnieniami można otrzymać na prośbę. 


    Wyniki IX posiedzenia Komitetu Monitorującego – zatwierdzone nowe projekty Wyniki IX posiedzenia Komitetu Monitorującego – zatwierdzone nowe projekty Wyniki IX posiedzenia Komitetu Monitorującego – zatwierdzone nowe projekty