Wyniki XII posiedzenia Komitetu Monitorującego programu

XII posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się 1 grudnia 2021 r. w trybie online. W trakcie obrad omówiliśmy między innymi stan wdrażania programu oraz wykorzystanie oszczędności w ramach poszczególnych osi priorytetowych. Przyjęliśmy także zmienione „Zasady realizacji Projektów Parasolowych” oraz plan działań informacyjno-promocyjnych na 2022 rok.

 

Podczas XII posiedzenia: 

  • omówiliśmy stan wdrażania programu w osiach priorytetowych, 
  • przedstawiliśmy wykorzystanie oszczędności w programie, w szczególności odnosząc się do przyjętych w 2020 r. rozwiązań systemowych w 1. oraz 2. osi priorytetowej, 
  • zaprezentowaliśmy stan realizacji projektów parasolowych,  
  • zatwierdzili zmiany w Załączniku nr 14 do Podręcznika beneficjenta „Zasady realizacji Projektów Parasolowych” (zmiany dotyczą m.in. wydłużenia okresu realizacji projektów parasolowych), 
  • podsumowaliśmy realizację działań informacyjno-promocyjnych w 2021 r. oraz przyjęli Roczny plan działań informacyjno-promocyjnych w 2022 r.
  • zreferowaliśmy stan wdrażania Pomocy Technicznej oraz stan prac nad programem na lata 2021-2027.