Wyniki XIII posiedzenia Komitetu Monitorującego programu

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się 15 grudnia 2022 r. w trybie online. W trakcie obrad został zaprezentowany stan wdrażania Programu, oszczędności w osiach priorytetowych, stan wdrażania Pomocy Technicznej. Podjęto decyzje o zmianach w projektach i przesunięciach wolnych środków. Przyjęto zmiany w „Zasadach realizacji Projektów Parasolowych” oraz plan działań informacyjno-promocyjnych na 2023 rok.

 

Podczas XIII posiedzenia:

  • omówiono stan wdrażania programu w osiach priorytetowych,
  • przedstawiono stan oszczędności w osiach priorytetowych,
  • zreferowano stan wdrażania Pomocy Technicznej,
  • zatwierdzono zmiany w indykatywnym podziale budżetu Pomocy Technicznej,
  • zatwierdzono przesunięcie wolnych środków z osi priorytetowych 2- 4 do 1 osi priorytetowej,
  • zatwierdzono zmiany w Załączniku nr 14 do Podręcznika beneficjenta „Zasady realizacji Projektów Parasolowych” (zmiany dotyczą m.in. wydłużenia okresu realizacji projektów parasolowych),
  • podjęto decyzję o przesunięciu środków pomiędzy partnerami projektów parasolowych nr PLSK.01.01.00-12-0005/16 oraz nr PLSK.03.01.00-12-0006/16,
  • zatwierdzono zmiany w projekcie nr PLSK.01.01.00-12-0099/17,
  • zaprezentowano działania w ramach projektów parasolowych,
  • podsumowano realizację działań informacyjno-promocyjnych w 2022 r. oraz przyjęto Roczny plan działań informacyjno-promocyjnych w 2023 r.