Wyniki XI posiedzenia Komitetu Monitorującego programu

15 grudnia 2020 odbyło się pierwsze w historii programu posiedzenie Komitetu Monitorującego w trybie online. Podczas obrad omówiliśmy między innymi postęp prac nad nowym programem na lata 2021-2027, przyjęliśmy plan wykorzystania wolnych środków w 1. osi priorytetowej programu, oraz zatwierdziliśmy plan działań informacyjno-promocyjnych na rok 2021.

 

Podczas XI posiedzenia:

  • omówiliśmy stan wdrażania Programu w osiach priorytetowych oraz projektach parasolowych, a także stan wdrażania Pomocy Technicznej;
  • zatwierdziliśmy rozwiązanie systemowe w zakresie wykorzystania środków w 1. osi priorytetowej programu;
  • wyznaczyliśmy dwumiesięczny termin na dostarczenie pełnej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy przez projekty, których kontraktacja rozpocznie się po 15.12.2020;
  • zatwierdziliśmy zmianę w Podręczniku beneficjenta poprzez dodanie w rozdziale 5.5.2. Terminy punktu: 4. "W uzasadnionych przypadkach ww. terminy mogą zostać skrócone decyzją KM";
  • zaakceptowaliśmy wykorzystanie wolnych środków w 3. osi priorytetowej w wysokości 67 764,80 euro EFRR w podziale na projekty parasolowe;
  • zatwierdziliśmy zmiany w Załączniku nr 14 do Podręcznika beneficjenta „Zasady realizacji Projektów Parasolowych”;
  • podsumowaliśmy realizację działań informacyjno-promocyjnych w 2020 r., a także zatwierdziliśmy Plan działań informacyjno-promocyjnych na 2021 rok;
  • omówiliśmy stan prac nad nowym Programem na lata 2021-2027;
  • zapoznaliśmy się z aktualizacją regulaminu pracy Komitetu Monitorującego z mocy prawa (zmiana nazwy polskiego i słowackiego ministerstwa i polskiej instytucji audytowej).

 

 Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego w 2020 - 15.12.2020 (pdf) 265.0 KB