XVI posiedzenie Grupy Roboczej 03.08.2022

Grupa Robocza ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 spotkała się 3 sierpnia w formie online.

 

Na posiedzeniu GR przyjęła zmiany w projekcie programu w związku z negocjacjami dokumentu programowego z Komisją Europejską. Zmiany w znacznej części są związane z kwestiami środowiskowymi, które są ważne, aby projekty mogły otrzymać dofinansowanie. W programie nie zmieniają się priorytety i typy działań w stosunku do pierwotnej wersji złożonej do KE. W priorytecie Lepiej połączone Pogranicze kładziemy nacisk na projekty dotyczące przebudowy i remontów (modernizacja) dróg poprawiających dostępność transportu publicznego i bezpieczeństwo na nich. Liczymy na to, że KE zaakceptuje wprowadzone zmiany i zatwierdzi program do końca trzeciego kwartału tego roku.  

Ponadto GR zatwierdziła: 

  • zmianę dotyczącą zwiększenia alokacji po uzyskaniu środków z programu PL-RU w kwocie 3,24 mln EUR, 
  • części podręcznika programu dotyczące: działań kwalifikowanych, listy instytucji i organizacji, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, partycypacji. Te części zostaną opublikowane później.