Zakończenie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA) projektu Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Przedstawiamy finalną wersję Prognozy, raport z konsultacji publicznych i opiniowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz podsumowanie procesu po polskiej i słowackiej stronie.


Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Programu stanowiła obligatoryjny element procesu programowania. Procedura została przeprowadzona zgodnie z ustaleniami pomiędzy: Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Polsce oraz Ministerstwem Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej, a także Ministerstwem Środowiska Republiki Słowackiej. Wynikiem prac jest końcowa wersja Prognozy, w której oceniono potencjalne i rzeczywiste skutki oddziaływania realizacji projektu Programu na środowisko.

Konsultacje publiczne Prognozy trwały od 30.07.2021 r. do 19.08.2021 r. Ich celem było zebranie i ocena opinii oraz uwag dotyczących Prognozy. W raporcie znajdą Państwo wszystkie uwagi, informacje o ich zaakceptowaniu lub odrzuceniu wraz z uzasadnieniem i sposobem włączenia do Prognozy lub projektu Programu.

Zwieńczeniem prac było przygotowanie zbiorczego podsumowania Prognozy po polskiej i po słowackiej stronie. Dokument uwzględnia uzgodnienia z procesu konsultacji publicznych i opiniowania. Zostanie przekazany do Komisji Europejskiej wraz z projektem Programu.

Dokumenty do pobrania:

Prognoza oddziaływania na środowisko PWT PL-SK 2021-2027
Zał. 1 Analiza dokumentów strategicznych PWT PL-SK 2021-2027
Zał. 2 Analizy szczegółowe PWT PL-SK 2021-2027

Raport z konsultacji społecznych i opiniowania SEA PWT PL-SK 2021-2027
Zał. 1 Zestawienie uwag i opinii organów
Zał. 2 Zestawienie uwag z konsultacji społecznych

Podsumowanie procesu SEA PWT PL-SK 2021-2027 PL + SK
Zał. 1 Zestawienie uwag i opinii organów
Zał. 2 Zestawienie uwag z konsultacji społecznych PWT PL-SK 2021-2027
Zał. 3 Część VI.3 Końcowego stanowiska