Zakończona ocena formalna i kwalifikowalności złożonych wniosków na projekty w ramach drugiej osi priorytetowej

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków na projekty w II osi priorytetowej programu „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet inwestycyjny "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi"

Siedem projektów złożonych w ramach II osi priorytetowej pozytywnie przeszło ocenę formalną i kwalifikowalności a będą podane ocene technicznej oraz merytorycznej.