Zakończona ocena formalna i kwalifikowalności złożonych wniosków na projekty parasolowe

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków na projekty parasolowe złożonych w pierwszej osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” oraz w trzeciej osi priorytetowej „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

Wszystkie sześć złożonych projektów parasolowych pozytywnie przeszło ocenę formalną i kwalifikowalności.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego, na którym zostanie podjęta decyzja w sprawie wyboru do dofinansowania odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2016 roku.