Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania "Ewaluacja śródokresowa Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020"

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego "Ewaluacja śródokresowa Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020". Celem ewaluacji jest ocena skuteczności działań wdrażanych w ramach wszystkich osi priorytetowych oraz analiza ich efektów i wpływu na życie społeczno-gospodarcze mieszkańców obszaru wsparcia.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju