Zatwierdzono pierwsze projekty z obszaru edukacji transgranicznej i transportu multimodalnego na polsko-słowackim pograniczu

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorujacego w dniach 10 - 11  maja 2017 r. w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji zatwierdzone zostały cztery projekty na łączną kwotę 1,3 mln euro. Środki z EFRR w wysokości 1 mln euro zostaną przekazane na dofinansowanie trzech projektów z obszaru edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie oraz jednego projektu wspierającego rozwój transportu multimodalnego na polsko-słowackim pograniczu.

obrazek

Projekty, które zostały zatwierdzone otwierają kontraktację w dwóch ważnych priorytetach programu Polska-Słowacja: zwiększenie dostępności pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego oraz rozwój transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej. Są to nowe priorytety w programie, co mogło stanowić wyzwanie dla beneficjentów, w szczególności w zakresie zbudowania nowych partnerstw oraz właściwego zaplanowania przedsięwzięć odpowiadających specyfice obszarów transgranicznych, stąd ich ograniczona liczba oraz wartość. Jestem jednak głęboko przekonany, że właśnie tymi pierwszymi projektami przecieramy nowe szlaki we współpracy na rzecz równoległej edukacji odpowiadającej na potrzeby tutejszego rynku usług pogranicza oraz zwiększenie skuteczności i efektywności różnych form transportu w polsko-słowackim sąsiedztwie – powiedział Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju, obecny na  posiedzeniu Komitetu Monitorującego.

Lista zatwierdzonych projektów z II osi priorytetowej oraz III osi priorytetowej  wraz z opisem głównych założeń dostępna jest w załączniku poniżej.

W ramach projektów edukacyjnych założono między innymi wymianę doświadczeń, przedsięwzięcia pilotażowe, szkolenia, praktyki zawodowe oraz wyjazdy studyjne. Łącznie w tych inicjatywach weźmie udział ponad 3 tys. osób z Polski i Słowacji. Wszystkie one zasługują na uwagę, gdyż dotyczą edukacji w różnych dziedzinach: leśnictwa, jakości usług świadczonych w obszarze turystyki transgranicznej oraz turystyki wiejskiej ukierunkowanej na wykorzystanie potencjału pogranicza.

W ramach projektu „Lasy nie znają granic” zostanie wypracowany miedzy innymi optymalny model edukacji teoretycznej i praktycznej na poziomie szkoły średniej w zakresie leśnictwa. Polsko-słowackie pogranicze obfituje w lasy. Tylko parki  narodowe  i  parki krajobrazowe po obu stronach zajmują łącznie 26% obszaru wsparcia. Dlatego kształcenie w tej dziedzinie odpowiada potrzebom tego obszaru i pozwala myśleć o tym, że projekt przyczyni się do wzrostu kompetencji zawodowych ludzi młodych, co w konsekwencji zachęci ich do pozostania na polsko-słowackim pograniczu i znalezienia pracy w instytucjach odpowiedzialnych za  tutejsze dziedzictwo przyrodnicze.

Skoncentrowany na podniesieniu jakości transgranicznej edukacji w zakresie turystyki wykorzystującej zasoby pogranicza jest natomiast projekt Euroregionu Karpackiego przygotowany w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Humenne. W jego ramach zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników branży turystycznej z regionu Karpat, tutejszych studentów kierunków turystycznych i uczniów szkół hotelarskich zgodnie z międzynarodowymi trendami edukacyjnymi. Ich celem będzie nacisk na sposoby wykorzystania potencjału turystycznego pogranicza oraz wysokie standardy obsługi klienta, w szczególności zagranicznego. W regionie tym bowiem coraz większą popularnością cieszą się pakiety produktów turystycznych, oferujące międzynarodową eksplorację terenu wg danego szlaku np. winnego, cerkiewnego. Rodzi to potrzebę wzmocnienia poziomu świadczonych usług turystycznych równolegle po obu stronach granicy, tak aby turysta miał styczność z równie wysokim poziomem usług bez względu na to po której stronie pogranicza przebywa.

Trzeci projekt edukacyjny ukierunkowany jest na nowoczesne kształcenie w obszarze turystyki wiejskiej z wykorzystaniem przyrodniczego i kulturowego potencjału terytorium polsko-słowackiego pogranicza. W ramach projektu teoria zostanie połączona z praktyką. Studenci będą mogli wziąć udział w pilotażowym szkoleniu, które przybliży im zagadnienie turystyki wiejskiej, wskaże możliwości jakie w tym zakresie daje polsko-słowackie pogranicze i pobudzi w ten sposób ich zainteresowanie  pogłębieniem wiedzy o regionalnej i lokalnej specyfice oraz zachęci do podejmowania działań w tym obszarze turystyki.

Projekt z obszaru transportu multimodalnego, który uzyskał akceptację, odpowiada natomiast na potrzeby pogranicza jakim są węzły przesiadkowe integrujące transport komunikacji zbiorowej z indywidualną.  W Gminie Łodygowice i w Kysuckim Novym Meste powstaną parkingi typu park&ride. Inwestycje te mają zachęcić mieszkańców sąsiadujących gmin oraz przybywających tu turystów do pozostawiania samochodów na parkingu i przesiadki do środków zbiorowej komunikacji i kontynuowania dalszej podróży np. pociągiem (trasa Katowice – Zwardoń)  lub skorzystania z możliwości udania się na wycieczkę rowerową w najbliższej okolicy lub do sąsiedniej gminy.

Wszystkie zatwierdzone projekty z obszaru edukacji i transportu multimodalnego są bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego naszego regionu. Mam nadzieję, że zostaną sprawnie wdrożone, a ich wysoka jakość pozwoli na prezentację rezultatów tych projektów na szerszym forum społeczności europejskiej – powiedziała Katerina Mihaľova, dyrektor generalna pionu ds. programów transgranicznych w słowackim Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dyrektor Mihaľova podkreśliła także znaczenie regionalnych punktów kontaktowych w budowaniu sieci i platform współpracy w regionach objętych programem, by jeszcze skuteczniej docierać do potencjalnych wnioskodawców, lepiej zrozumieć ich potrzeby oraz wspierać beneficjentów programu w sprawnym wdrażaniu projektów.

obrazek

obrazek