Zmiana programu Interreg Polska − Słowacja 2014–2020 zatwierdzona

27 lipca 2023 roku Komisja Europejska zatwierdziła końcową zmianę programu Polska – Słowacja 2014-2020. Zmiana polega przede wszystkim na przesunięciu około 289 tys. euro EFRR z edukacji (3. oś priorytetowa) do dziedzictwa (1. oś priorytetowa) oraz aktualizacji ram wykonania programu. Kwota ta uzupełni pulę środków przeznaczonych na pokrycie różnic przetargowych w ramach rozwiązania systemowego nr 2 w dziedzictwie.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją programu, która obowiązuje od 28 lipca 2023 r.