Zmiana programu Polska-Słowacja 2014-2020 - odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca Programem, informuje, że na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procesie zmiany Programu.

Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została uzgodniona z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Oba organy potwierdziły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (stanowiska ww. organów w załączniku).

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia ww. oceny jest zawarte w załączniku.

obrazek