Zmiana Programu Polska-Słowacja – więcej projektów na pograniczu

27 września br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, wysłało do Komisji Europejskiej wniosek o zmianę programu. Zaktualizowany program powinien zostać zatwierdzony przed końcem tego roku.

Zmiana programu polega na zwiększeniu jego budżetu o 23,6 mln euro pochodzące z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej najważniejszej osi programu, tj. „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Pełna lista rezerwowa projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący w czerwcu br. jest dostępna na stronie internetowej programu. Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z listy rezerwowej rozpocznie się niezwłocznie po przyjęciu przez Komisję Europejską zmienionego programu.

Dofinansowanie tych przedsięwzięć pozwoli na rewitalizację kolejnych obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz dalszą rozbudowę szlaków rekreacyjno-turystycznych. Partnerzy projektów planują przeprowadzenie licznych działań promujących efekty dofinansowanych inwestycji, tak by zarówno mieszkańcy pogranicza, jak i odwiedzające je osoby dowiedziały się o nowych atrakcjach turystycznych. Realizacja dodatkowych transgranicznych przedsięwzięć pozwoli zacieśnić współpracę pomiędzy mieszkańcami województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego z krajem preszowskim i żylińskim, dając impuls kolejnym inicjatywom na rzecz rozwoju całego pogranicza.

Załączniki w wersji dostępnej z udogodnieniami można otrzymać na prośbę.