Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://pl.plsk.eu/

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Programu Współpracy INTERREG Polska-Słowacja.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Program Współpracy INTERREG Polska-Słowacja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pl.plsk.eu/

Daty publikacji i aktualizacja

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-27
Data sporządzenia deklaracji: 2020-05-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zostały spełnione częściowo kryteria dostępu zgodne z ustawą.

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Portalu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. Szczegółowe opisy osi priorytetowych),
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • filmy nie posiadają napisów, tłumaczenia na polski język migowy, audiodeskrypcji lub transkrypcji

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-27

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Webster-Studio Sp. z o.o. ul. Marcelińska 94B/169 60-324 Poznań
NIP: 7792502487, REGON: 382381799, KRS nr: 0000768113

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoby kontaktowe: Piotr Biel, adres email: pbiel@plsk.eu;  Anna Motyka, adres email: amotyka@plsk.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 12 444 15 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Program Współpracy INTERREG Polska-Słowacja powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Program Współpracy INTERREG Polska-Słowacja niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Program Współpracy INTERREG Polska-Słowacja może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Program Współpracy INTERREG Polska-Słowacja odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek programu Interreg Polska-Słowacja znajdujący się w Krakowie przy ul. Halickiej 9,
31-036 Kraków, został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Przy głównym wejściu (od ulicy) znajduje się platforma dla wózków. Brak platformy dla wózków przy wejściu z tyłu budynku. 
 • Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia. 
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze i na wyższych piętrach. Niepełnosprawni mogą korzystać z windy. Niedostępne są pomieszczenia na poziomie -1. Winda porusza się tylko od poziomu 0 w górę. Pomieszczenie Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 znajduje się na drugim piętrze.
 • W budynku brak: pochylni, informacji głosowych (również w windzie), pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem-przewodnikiem. 
 • Na ogólnodostępnym, płatnym parkingu, dostępne są miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.