Nadrzędną ideą i jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach programu jest współpraca polskich i słowackich partnerów. Wszystkie projekty w ramach programu muszą więc być realizowane w partnerstwie, czyli we współpracy co najmniej dwóch instytucji, z których jedna pochodzi z Polski a druga ze Słowacji. Partnerzy ustalają między sobą, który spośród nich będzie tzw. partnerem wiodącym. Na partnerze wiodącym spoczywa największa odpowiedzialność, dlatego przy jego wyborze należy wziąć pod uwagę zasoby kadrowe, finansowe i instytucjonalne poszczególnych partnerów, które są niezbędne do koordynowania realizacji międzynarodowego projektu. Zasady koordynacji i szczegółowy podział obowiązków w projekcie określa porozumienie podpisywane między partnerami zawierające szczegółowy podział zadań, prawa i obowiązki. Jeśli macie Państwo pomysł na projekt wpisujący się w założenia programu, ale szukacie partnera/partnerów do jego realizacji prosimy o wypełnienie formularza współpracy.

FORMULARZ WSPÓŁPRACY

Formularz współpracy musi być wypełniony w dwóch językach: języku polskim i języku słowackim. Poprawnie wypełniony formularz należy podpisać, przybić pieczątkę instytucji. Czytelny skan należy przesłać elektronicznie w formie PDF do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres mailowy kontakt@plsk.eu. Poniżej zamieszczane będą tylko formularze podpisane i wypełnione w dwóch językach. WST nie ponosi odpowiedzialności za treść oferty.

Form
+(companyId:10155) +(groupId:15954) +(assetCategoryIds:38460) +((+(entryClassName:com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry) (assetCategoryIds:38460)) (+(entryClassName:com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFolder))) +(status:0) +(createDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostępne 22dokumentów ze wszystkich kategorii Pobierz wszystkie załączniki