Program współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 przygotowuje polsko-słowacka Grupa Robocza. Skład Grupy został wyznaczony zgodnie z zasadą partnerstwa, w myśl której przy przygotowaniu i realizacji programów dofinansowanych przez UE ściśle współpracują ze sobą: 

 • instytucje na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, 
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, 
 • organizacje reprezentujące społeczeństwo obywatelskie (działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równości płci i niedyskryminacji). 

Zasadę partnerstwa określa art. 6 nowego rozporządzenia ogólnego oraz europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa. 

 

Skład Grupy Roboczej: 

 1. Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) 
 2. Instytucja Krajowa (IK) – Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej (MIRRiI) 
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
 6. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 
 7. Stowarzyszenie „Region Beskidy" 
 8. Związek Euroregion „Tatry" 
 9. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY 
 10. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA 
 11. Małopolski Urząd Wojewódzki 
 12. Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
 13. Śląski Urząd Wojewódzki 
 14. Wyższa Jednostka Terytorialna Preszów 
 15. Wyższa Jednostka Terytorialna Żylina 
 16. Stowarzyszenie Miast i Gmin Słowacji (Region Preszowski) 
 17. Stowarzyszenie Miast i Gmin Słowacji (Region Żyliński)  
 18. Forum Euroregionów Republiki Słowackiej 
 19. MIRRiI, jako kontroler pierwszego stopnia 
 20. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk 
 21. OPZZ Województwa Małopolskiego 
 22. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej 
 23. Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO” 
 24. Stowarzyszenie „EKOSKOP” 
 25. Slovak Business Agency Preszów 
 26. Cyklokoalícia