Komisja odwoławcza jest organem, który rozstrzyga odwołania w zakresie zgodności oceny i wyboru projektu. Jej członkami są przedstawiciele IZ, IK, WS i KM. Decyzje Komisji w sprawie odwołań od partnera wiodącego lub beneficjenta FMP są ostateczne.

Więcej o Komisji i procedurze odwoławczej możesz dowiedzieć się w rozdziale 3.12 Podręcznika Programu oraz w Załączniku nr 2 do Regulaminu Komitetu Monitorującego.