W tej sekcji znajdują się informacje na temat Komitetu Monitorującego Programu oraz panel do logowania dla członków KM.

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele obu państw członkowskich biorących udział w programie, a także przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, czyli reprezentanci organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska, promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji oraz działające w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego. Członkami KM będą także przedstawiciele organizacji społeczno-gospodarczych: działających w obszarze turystycznym i kontekście poprawy jakości kształcenia, dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz działających na rzecz przeciwdziałania bezrobociu osób młodych i aktywizacji zawodowej, np. przedstawiciele środowiska naukowego. Przedstawiciele partnerów będą delegowani na członków KM przez właściwe polskie i słowackie władze regionalne. W skład KM wejdzie również jeden przedstawiciel wspólnie reprezentujący EUWT Tatry i EUWT Tritia. W pracach KM uczestniczyć będzie również Komisja Europejska, pełniąc rolę doradczą.  Do głównych zadań KM należą między innymi:  zatwierdzanie dokumentów programowych oraz kryteriów wyboru projektów, wybór projektów do dofinansowania, rozpatrywanie skarg dotyczących wyboru projektów, monitorowanie postępu wdrażania Programu i jego osi priorytetowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z realizacji Programu. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Komitetu Monitorującego znajduje się w  dokumencie programowym zatwierdzonym przez Komisję Europejską (pdf) 956.0 KB.

Na potrzeby mikroprojektów ustanowione zostały osobne Komitety Monitorujące do spraw mikroprojektów.
+(companyId:10155) +(groupId:15954) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((assetCategoryIds:49629) (assetCategoryIds:49647) (assetCategoryIds:49628) (assetCategoryIds:54623)) +((ddmStructureKey:12137)) +(displayDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostępne 32informacji ze wszystkich kategorii